Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις2020-02-09T17:26:28+00:00

Τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση;

Είναι µια διαδικασία, µέσα από την οποία οι συγκρούσεις, καυγάδες, εντάσεις και οχλήσεις µεταξύ µαθητών επιδιώκεται να επιλύονται µε ειρηνικό τρόπο, µε τη συνδροµή επιµορφωµένων εκπαιδευτικών και µαθητών – µεσολαβητών που βοηθούν ώστε οι εµπλεκόµενοι να ακούσουν µε προσοχή και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να καταλήξουν σε µια συµφωνία για να µην επαναληφθεί επιθετική ή προσβλητική συµπεριφορά στο µέλλον.

Πως καθιερώθηκε η πρακτική της σχολικής διαμεσολάβησης;

Η σχολική διαµεσολάβηση ξεκίνησε στην Αµερική και τον Καναδά, τη δεκαετία του ‘90, βασισµένη στη θεωρία της επανορθωτικής δικαιοσύνης και σε τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων µε συµµετοχή των ίδιων των εµπλεκόµενων. Στην Ελλάδα ξεκίνησαν σχετικές εφαρµογές σε σχολεία την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Ποιος διενεργεί τη διαμεσολάβηση;

Υπεύθυνοι είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι αρχικά υποδέχονται και εξετάζουν το αίτηµα των ενδιαφερόµενων – εµπλεκόµενων µαθητών. Στη συνέχεια, αναλαµβάνουν τη διαµεσολάβηση µαθητές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό τον ρόλο, οι οποίοι ακούν µε προσοχή τα δύο µέρη και επιδιώκουν την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ τους.

Επιτρέπεται επίσημα η σχολική διαμεσολάβηση;

Αν και δεν περιλαµβάνεται στα προβλεπόµενα πειθαρχικά µέτρα που επιβάλλονται σε µαθητές (σύµφωνα µε το Π.∆. 104/79), το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισήγηση του Συνηγόρου του Παιδιού, εξέδωσε εγκύκλιο (18890/Γ2 2011) για τα θέµατα της πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας µεταξύ µαθητών, στην οποία περιλαµβάνεται αναφορά στη δυνατότητα δηµιουργίας οµάδων διαµεσολαβητών µαθητών από εκπαιδευτικούς.

Μπορεί η σχολική διαμεσολάβηση να υλοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες;

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ήδη υλοποιείται σε αρκετά σχολεία, γυµνάσια και λύκεια. Στο δηµοτικό, το πλαίσιο εφαρµογής είναι διαφορετικό και βασίζεται κυρίως σε παιδιά των µεγάλων τάξεων. Προτείνεται να ξεκινά κυρίως ανάµεσα σε µαθητές της ίδιας τάξης και εφόσον υπάρξει επιτυχία, επιχειρείται η εφαρµογή της και σε παιδιά µικρότερων τάξεων.

Χρειάζεται να υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό του κάθε σχολείου;

Είναι σκόπιµο η απόφαση για τη λειτουργία της σχολικής διαµεσολάβησης σε ένα σχολείο να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συλλόγου διδασκόντων και της σχολικής κοινότητας γενικότερα (εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών). Με αυτό τον τρόπο νοµιµοποιείται η εφαρµογή της διαδικασίας αυτής για την αντιµετώπιση περιστατικών βίας ή εντάσεων µεταξύ µαθητών. Αν περιληφθεί στον Σχολικό Κανονισµό είναι ακόµα καλύτερα!